• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
  Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
 • Grób Pański 2019 rok
  Grób Pański 2019 rok
 • Szopka - Boże Narodzenie -2019 rok
  Szopka - Boże Narodzenie -2019 rok

 • Zmartwychwstanie Pańskie-Pusty Grób-2020
  Zmartwychwstanie Pańskie-Pusty Grób-2020
 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny-obraz św. Antoniego
  Ołtarz boczny-obraz św. Antoniego
 • Ołtarz boczny św. Rocha
  Ołtarz boczny św. Rocha

 • Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego
  Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego

 • Organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

I Komunia Święta - przygotowanie

Hoastia

Pierwsza Komunii Świętej - Przygotowanie

 1. Do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. w naszej Płockiej Diecezji przystępują uczniowie klas III Szkoły Podstawowej. Do tych sakramentów może przystąpić dziecko ochrzczone i wierzące, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, codzienna modlitwa), żyjące w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości w roku szkolnym. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odłożenie przystąpienie przez kandydata do pierwszej spowiedzi i Komunii św. do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości (np. do przyszłego roku).

. 2. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. W myśl synodalnej „Instrukcji o katechi­zacji”           dzieci z innych parafii, mogą przystąpić do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w „parafii Szkoły”, do której uczęszcza dziecko. W takim przypadku rodzice powinni złożyć stosowną deklarację, potwierdzo­ną przez proboszcza miejsca zamieszkania o wyborze „parafii Szkoły” na miejsce przygotowania i przyjęcia sakramentów świętych.

 1. Rodzice i Kandydat na czas przygotowania przyjmują następujące obowiązki i zasady:
 2. a) Systematyczny udział w niedzielnej Mszy św. w kosciele św. Jana Chrzciciela o godz. 10.30 (Dzieci z innych parafii mogą uczestniczyć we Mszy sw. w swojej parafii).   Obecność dziecka powinna być odnotowana w zeszycie (wklejony obrazek, pamiątka) lub wpis, gdy nie było pamiątki z niedzielnej Mszy św. albo dziecko nie było w kosciele!) Każa niedziela powinna być zaznaczona w zeszycie. W przypadku dzieci nie uczęszczających systematycznie na Mszę św. - pierwsza spowiedź  i Komunia św. będą przesunięte na rok następny).
 3. b) Systematyczny udział w katechezie parafialnej czyli udział w niedzielnej Mszy św. raz w miesiącu o godz. 16.00 oraz udział w nabożeństwach roku liturgicznego  - według podanego terminarza spotkań. Udział dziecka w w/w spotkaniach w kościele św. Jana Chrzciciela jest obowiązkowy. Nieobecność spowodowana chorobą dziecka powinna być usprawiedliwiona na katechezie. (nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniach mogą spowodować skreślenie z listy kandydatów). Dzieci będą otrzymywać po Mszy św. i po nabożeństwach „pamiątki”, które należy wkleić do zeszytu z religii.
 4. c) Systematyczny i zaangażowany udział dziecka w szkolnej katechezie. Kandydat powinien wykazać się znajomością pacierza i wiedzy religijnej w zakresie kl. III, części stałych Mszy św., formuły spowiedzi.
 5. Proboszcz po zasięgnięciu opinii katechety i księdza prowadzącego katechezę parafialną podejmuje de­cyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komu­nii Świętej na podstawie:
 • całorocznej katechizacji szkolnej;
 • comiesięcznej katechizacji parafialnej;
 • uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, w nabożeństwach szkolnych i parafialnych - nie będzie sakramentów bez uczestnictwa dziecka w niedzielnej i świątecznej Mszy św.!!!
 • odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej - dziecko nie uczęszczające na katechizację nie może być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej
 • w wyjątkowych wypadkach, z uzasadnionych przyczyn, nale­ży przeprowadzić egzamin..

e).Dzieci, które były ochrzczone poza parafią św. Jana Chrzciciela w Płocku

   powinny przynieść do p. katechetki lub kancelarii parafialnej metrykę chrztu.