• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
  Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
 • Grób Pański_2017
  Grób Pański_2017
 • Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok
  Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok

   

   

 • Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
  Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
 • Grób Pański - 2018
  Grób Pański - 2018
 • Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
  Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
 • Grób Pański 2019 rok
  Grób Pański 2019 rok
 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
  Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny św. Antoniego
  Ołtarz boczny św. Antoniego

Odnowienie Przyrzeczeń chrzcielnych - Przygotowanie

Odnowienie Przyrzeczeń chrzcielnych -   Przygotowanie

     1. Do Uroczystej Komunii Świętej (tzw. Komunia Święta General­na) przystępują uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej. Jest ona w diecezji płockiej praktykowana od 1910 roku jako ważne i znaczące wydarzenie w kształtowaniu osobowości chrześcijańskiej. W czasie tej uroczystości dzieci świadomie odnawiają Przyrzeczenia Chrzcielne.

    2. Do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych może przystąpić dziecko ochrzczone i wierzące, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź i Komunia św., codzienna modlitwa), żyjące w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odłożenie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przez kandydata do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

       3. Przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń chrzcielnych winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń chrzcielnych sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. W myśl synodalnej „Instrukcji o katechi­zacji” dzieci z innych parafii, mogą przystąpić do tej uroczystości w „parafii Szkoły”, do której uczęszcza dziecko. W takim przypadku rodzice powinni złożyć stosowną deklarację, potwierdzo­ną przez proboszcza miejsca zamieszkania o wyborze „parafii Szkoły” na miejsce przygotowania i przyjęcia sakramentów świętych.

    4. Rodzice i Kandydat na czas przygotowania przyjmują następujące obowiązki i zasady:

a) Systematyczny udział w niedzielnej Mszy św. w kosciele św. Jana Chrzciciela o godz. 10.30 (Dzieci z innych parafii mogą uczestniczyć we Mszy sw. w swojej parafii).   Obecność dziecka powinna być odnotowana w zeszycie (wklejony obrazek, pamiątka) lub wpis, gdy nie było pamiątki z niedzielnej Mszy św. albo dziecko nie było w kosciele!) Każda niedziela powinna być zaznaczona w zeszycie. W przypadku dzieci nie uczęszczających systematycznie na Mszę św. odnowienie Przyrzeczeń chrzcielnych będzie przesunięte na rok następny.

b) Systematyczny udział w katechezie parafialnej czyli udział w niedzielnej Mszy św. raz w miesiącu o godz. 16.00 oraz udział w nabożeństwach roku liturgicznego - według podanego terminarza spotkań . Udział dziecka w w/w spotkaniach w kościele św. Jana Chrzciciela jest obowiązkowy. Nieobecność spowodowana chorobą dziecka powinna być usprawiedliwiona na katechezie. (nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniach mogą spowodować skreślenie z listy kandydatów). Dzieci będą otrzymywać po Mszy św. i po nabożeństwach „pamiątki”, które należy wkleić do zeszytu z religii.

c) Systematyczny i zaangażowany udział dziecka w szkolnej katechezie. Kandydat powinien wykazać się znajomością pacierza i wiedzy religijnej w zakresie klasy IV, części stałych Mszy św., formuły spowiedzi.

     4. Proboszcz po zasięgnięciu opinii katechety i księdza prowadzącego katechezę parafialną podejmuje de­cyzję o dopuszczeniu dziecka do odnowienie Przyrzeczeń chrzcielnych na podstawie:

·        całorocznej katechizacji szkolnej;

·        comiesięcznej katechizacji parafialnej;

·        uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, w nabożeństwach szkolnych i parafialnych - nie będzie sakramentów bez uczestnictwa dziecka w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

·        odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej - dziecko nie uczęszczające na katechizację nie może być dopuszczone do Odnowienia przyrzeczeń Chrzcielnych

·        w wyjątkowych wypadkach, z uzasadnionych przyczyn, nale­ży przeprowadzić egzamin.