• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
  Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
 • Grób Pański 2019 rok
  Grób Pański 2019 rok
 • Szopka - Boże Narodzenie -2019 rok
  Szopka - Boże Narodzenie -2019 rok

 • Zmartwychwstanie Pańskie-Pusty Grób-2020
  Zmartwychwstanie Pańskie-Pusty Grób-2020
 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny-obraz św. Antoniego
  Ołtarz boczny-obraz św. Antoniego
 • Ołtarz boczny św. Rocha
  Ołtarz boczny św. Rocha

 • Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego
  Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego

 • Organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

Różaniec rodzinny

 

Logo K ywego RacaRozważania różańcowe - O. Szymon Niezgoda OP

(Tajemnice światła opracował o. Stanisław Przepierski OP)

Różaniec rodzinny

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef”' (Łk 1,26-27). Małżeństwo jest związkiem świętym, ustanowionym przez Boga, dającym udział w stwórczym i zbawczym Jego dziele, przez Chrystusa podniesionym do godności sakramentu. Maryja z Józefem są wzorem chrześcijańskiego małżeństwa. Małżeństwo naszej rodziny zostało uświęcone sakramentem i powołane do realizowania planów Stwórcy i Odkupiciela. Święta Rodzino z Nazaretu, prosimy Cię, aby chrześcijańskie rodziny opierały swoje małżeństwa na sakramencie i ofiarujemy Ci naszą miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

„Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę” (Łk 1,40). Obydwie święte Matki oczekiwały potomstwa, obie całym sercem kochały Boga i w rodzinach swoich dążyły do świętości i miłości. Syn pierwszej był Odkupicielem, syn drugiej Jego Poprzednikiem. Maryja nawiedza rodzinę Elżbiety i Zachariasza, niosąc im Jezusa i dary Ducha Świętego. Nasza rodzina także potrzebuje nawiedzenia Maryi i odnowy życia w świętości i wzajemnej miłości. Święta Rodzino z Nazaretu, prosimy Cię o dary Ducha Świętego i ofiarujemy Ci naszą miłość wzajemną w rodzinie.

3. Narodzenie Pana Jezusa

„Udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie” (Łk 2,16). Święta Rodzina zawsze jest zjednoczona. Bóg Wcielony, Zbawiciel, jest ośrodkiem Jej życia. To najszczęśliwsza Rodzina na świecie. Dziecko jest darem Boga Najwyższego, złożonym w depozycie Maryi i Józefowi. Dzieci są skarbem i chlubą każdej rodziny. Dobry Bóg je powierza w depozyt. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci dzieci porzucone i zaniedbane, a naszą rodzinę oddajemy pod Twoją opiekę.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

„Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy” (Łk 2,41). Świętość Rodziców koncentruje się na Bogu, na Jego świątyni i ołtarzu. Maryja z Józefem wypełniają Prawo Boże z miłością i uległością. Dziecko, które im Bóg powierzył, ofiarują Jego Majestatowi. Dzieci ochrzczone ofiarowane są Bogu, a przez naukę religii i udział we Mszy świętej służą Mu w miłości. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci wszystkie dzieci nieochrzczone i ofiarujemy przyszłość religijną naszej rodziny.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

„Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48). Ból Maryi i Józefa nie był zawiniony. Dobry Bóg dopuścił go na Świętą Rodzinę, aby stała się ona „ucieczką” dla wszystkich rodzin, które w jej pośrednictwie znajdą pomoc i wsparcie. Wszystkie rodziny, zwłaszcza nieszczęśliwe, których dzieci schodzą na manowce –winny się modlić do Najświętszej Rodziny. Różne zagrożenia życia rodzinnego pogrążają rodziców w bólu i smutku. W Bogu należy szukać ratunku. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci dzieci z rodzin zdemoralizowanych i ofiarujemy czystość obyczajów naszej rodziny.

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei” (Łk 3,1). „W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie” (Mk 1,9). Każda rodzina ma swoje miejsce w historii, wywiera wpływ na losy ludzi i świata. Jezus też miał swoją ziemską historię i ziemską Rodzinę. Jednak Jego chrzest w Jordanie przenika czas, ogarnia losy każdego człowieka, każdej rodziny. Objawia się On jako Syn Boga, Mesjasz wszystkich ludzi. Chronologia ziemskiego życia Jezusa ma swój cel –zbawczą misję. Nasza rodzina jest zaproszona do tej misji. Mamy podjąć wolę Boga, aby Jego Syn był poznany i uwielbiony w naszym wspólnym życiu, jak i w życiu każdego z nas z osobna. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci wzrost wiary w życiu naszym oraz wszystkich potomków. Tobie zawierzamy losy wieczne naszych przodków.

2. Cud w Kanie Galilejskiej

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina»” (J 2,1-3). Szlachetne wino jest symbolem takiej miłości, która wraz z upływem lat nie traci smaku. To Jezus zapewnił podziwiane przez starostę weselnego dobre wino. Pośredniczyła w tym Matka Pięknej Miłości. Z cudu w Kanie Galilejskiej płynie wniosek –nieustannie trzeba napełniać rodzinne stągwie Żywą Wodą Ducha Świętego. Maryja chce w tym pośredniczyć, aby spełniły się słowa Jej Syna: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35).Święta Rodzino z Nazaretu, pomóż nam napełniać serca wiarą w Twojego Syna, postępować według Jego Prawdy.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

„Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną” (Mt 6,20). Jezus wzywa do życia zasługującego na uczestnictwo w królestwie swego Ojca. Mówi: „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 18,10). Życie rodzinne to przestrzeń, w której Jezus pragnie objawić dary swego królestwa. Świadczą o tym liczne cuda, np. uzdrowienie z gorączki teściowej Piotra, wskrzeszenie młodzieńca z Nain, jedynego syna wdowy, także córki Jaira, wyzwolenie dzieci z chorób i opętania itp. Święta Rodzino z Nazaretu, pomóż nam budować życie rodzinne tak, aby Jezus chętnie z nami przebywał, jak w domu Marty, Marii i Łazarza z Betanii. Niech w naszym życiu objawiają się owoce Jego królestwa.

4. Przemienienie na górze Tabor

„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim” (Mt 17,1- Jezus przemienia się przed trzema uczniami. Pragnie, aby poznali, że od Ojca wyszedł i że wraca do Ojca drogą prawdziwej ofiary paschalnej. Życie rodzinne pełne jest niespodzianek. Potrzebuje nieustannej pomocy Ducha Świętego, aby wśród powszednich zajęć nie zejść ze ścieżki Bożych przykazań, aby nie stracić godności dzieci Bożych. „Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” (Rz 8,19).Święta Rodzino z Nazaretu, pomóż nam przemieniać się w Duchu Świętym, aby chwała Jezusa –Króla Wieczności –rozświetlała nasze dusze i ciała.

5. Ustanowienie Eucharystii

„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,55-56). „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11,26).Przed swoim odejściem do Ojca ustanawia Jezus pamiątkę swej męki. Pozostaje jednak obecny pod postaciami sakramentalnymi chleba i wina. Pragnie towarzyszyć wszystkim ludziom w ich ziemskiej pielgrzymce do domu Ojca. Rodzina jest miejscem wychowania do eucharystycznej więzi z Jezusem. Starszych Jezus poucza: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże” (Łk 18,16b). Najlepszy jest własny przykład komunii ze Zbawicielem. Święta Rodzino z Nazaretu, uproś nam żywą i szczerą więź eucharystyczną z Jezusem.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa i konanie Jezusa w Ogrójcu „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26,41a). Konający i zlany krwawym potem Jezus w Ogrójcu prosi swych uczniów, aby razem z Nim czuwali i modlili się, inaczej ulegną pokusie. Jednak uczniowie zasnęli, byli zmęczeni. Święty Piotr zamiast się modlić i czuwać, także spał. I potem zaparł się swego Mistrza. Wspólna modlitwa w rodzinie strzeże nienaruszonego skarbu wiary świętej. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci rodziny, w których są nieuleczalnie chorzy i konający, i prosimy o wytrwanie naszej rodziny w wierze katolickiej.

2. Biczowanie Pana Jezusa

„Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo wtrącony był do więzienia, Jezusa zaś zdał na ich wolę” (Łk23,25). Mogli z Nim robić, co im się podobało. Obnażyli Go z szat, wystawili na pośmiewisko i okrutnie biczowali, a okrytego ranami i ociekającego krwią bili po twarzy. Tak postąpili z Niewinnym, usprawiedliwiając zabójcę. Zachowywanie praktyk religijnych gwarantuje jedność i nierozerwalność naszej rodziny. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci rodziny skłócone i rozbite i prosimy o zachowanie jedności w naszej rodzinie.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

„Oto król wasz” (J 19,14b): ubiczowany, z trzciną w ręku i cierniowej koronie na głowie, opluty i wyszydzony, poniżony i wyśmiany, odrzucony przez własny naród. Jezus jest Królem miłości, pokoju, wolności i łaski; Królem życia Bożego w rodzinie. Wzajemna miłość w rodzinie i stan łaski uświęcającej utwierdzają królestwo Chrystusowe w nas. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci rodziny niewierzące i prosimy o wzrastanie królestwa Chrystusa w naszej rodzinie.

4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem” (Łk 23,26). Wspólna jest dola człowiecza na ziemi, wspólna droga, wspólne dźwiganie krzyża. Przewodzi nam Jezus. Rodzina też ma wspólne krzyże: „Jedni drugich brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (por. Ga 6,2).Pomagajmy sobie wzajemnie w niesieniu naszego krzyża w rodzinie. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci rodziny alkoholików i prosimy o trzeźwość w naszej rodzinie.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

„Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23,46). Zbawiciel umarł na krzyżu dla zbawienia świata. Śmiercią swoją pojednał ludzi z Bogiem i wysłużył im życie wieczne. Dobre życie w rodzinie jest przygotowaniem do dobrej śmierci. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci wszystkich zmarłych z naszej rodziny i prosimy dla siebie o spokojną i szczęśliwą śmierć.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim już nie ma władzy” (Rz 6,8-9). Umarliśmy dla grzechu i wszelkiego zła, aby żyć w przyjaźni z Bogiem. Rodzina odważnie wyznaje wiarę w Boga w swoim otoczeniu. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci rodziny obojętne i zastraszone i prosimy o odwagę radosnego wyznawania wiary.

2. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa

„Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mojego i Boga waszego” (J 20,17c). Jezus wstępuje do nieba, by zasiąść po prawicy Ojca. I nas oczekuje dobry Ojciec w niebie, ponieważ nas kocha. Rodzina pracując na ziemi, dąży do dóbr niebieskich i żyje nadzieją zbawienia wiecznego. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci rodziny ogarnięte duchem materializmu i prosimy o ducha wyrzeczenia dla naszej rodziny.

3. Zesłanie Ducha Świętego

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8a). Duch Święty jest Duchem Miłości i udziela mocy do świadczenia miłości wobec Boga i ludzi. Bóg tam przebywa, gdzie jest miłość. Rodzina powstała z miłości oraz rozwija się w miłości wzajemnej i sąsiedzkiej. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci rodziny żyjące w nienawiści i prosimy o zgodę i miłość w naszej rodzinie i sąsiedztwie.

4. Wniebowzięcie Matki Bożej

„Uczynił mi wielkie rzeczy Wszechmocny” (Łk 1,49). Maryja Niepokalanie Poczęta i pełna łaski, z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Matka ludu Bożego wyniesiona do chwały niebieskiej. To nagroda za Jej życie pełne ofiary i miłości. Rodzina, która wiernie służy Bogu i żywi nabożeństwo do Maryi, spotka się w chwale niebieskiej. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci rodziny, które Ciebie nie kochają, i prosimy o łaskę ukochania różańca świętego.

5. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie

„Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych” (Łk 1,52). Pycha zawsze będzie ukarana, a pokora nagrodzona. Pyszny anioł światłości stał się lucyferem, pokorna służebnica Pańska stała się Królową wszechświata, nieba i ziemi. Maryja z nieba rozdziela łaski i śpieszy z pomocą tym, którzy się do Niej modlą. Rodzina znajduje niewyczerpane źródło łask Bożych w modlitwie różańcowej, zanoszonej do Królowej różańca świętego. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci rodziny zrozpaczone i prosimy dla nich o pociechę, a dla nas o łaskę wytrwania w nabożeństwie różańcowym